Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden:

1. Toepassing
Op al onze leveringen en diensten zijn onderhavige verkoopsvoorwaarden van toepassing, ongeacht enige voorafgaandelijk afwijkende schriftelijke of mondelinge afspraken.

2. Orderbevestiging
2.1. Enkel de door de Verkoper bevestigde orders verbinden de Verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na de bevestiging ervan door de Verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
2.2. Elke annulering van een bevestigd order dient schriftelijk te gebeuren, en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de Verkoper. Een annulering van een bevestigd order brengt een forfaitaire schadevergoeding met zich mee van 30% van de prijs van de bestelling, en 50% van de prijs van de bestelling indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen voorafgaand aan de geplande leveringsdatum of startdatum van de dienstlevering. Deze schadevergoeding dekt de vaste en variabele kosten, en mogelijke winstderving.

3. Omschrijving van de te leveren goederen en diensten
De omschrijving van de goederen en de diensten zijn limitatief opgesomd in de gedetailleerde offerte van de Verkoper, en hiervan kan enkel afgeweken mits voorafgaand schriftelijke bevestiging van de Verkoper.

4. Prijs
De prijs is deze zoals op het bevestigd order vermeld, tenzij de Verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (wisseltarieven, grondstoffen, lonen, energie, taksen, invoerrechten,...). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
De prijs is exclusief BTW, en zonder levering, vervoer en verzekeringskosten (: Ex Work Magazijn Verkoper).

5. Leveringstermijn
De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op het bevestigd order, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de Koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de Koper het risico over de goederen.

6. Controle
De koper zal bij ontvangst de goederen onmiddellijk controleren. Enige klachten moeten binnen een termijn van 8 dagen na levering van de goederen aangetekend worden meegedeeld aan de Verkoper.
Verborgen gebreken kunnen slechts tot 1 jaar na levering van de goederen aangetekend worden meegedeeld aan de Verkoper.
In geval van (i) niet zichtbare gebreken, (ii) bewijsbare materiaal- of constructiefouten, of (iii) het niet bereiken van uitdrukkelijk verzekerde eigenschappen bestaat de tussenkomstplicht van de Verkoper er uitsluitend in dat hij de keuze heeft tussen (a) het ongedaan maken van de fout/gebrek in het goed, (b) het kosteloos verwijderen en omwisselen van het goed (of onderdelen ervan), of (c) het terugnemen van het verkochte goed en de creditering van de aangerekende koopprijs. De koper heeft in geen geval recht op een schadevergoeding.Onze waarborg vervalt in de volgende gevallen:
- Wanneer de informatie ons verstrekt door de Koper niet stroken met de werkelijkheid;
- Wanneer onze instructies voor montage, ingebruikstelling, gebruik of onderhoud niet nauwkeurig worden gevolgd;
- Wanneer de goederen (of onderdelen ervan) zonder onze voorafgaandelijk schriftelijke toestemming worden verwijderd, verwisseld of gewijzigd;
- Wanneer de goederen door ongevallen, misbruik, vorst of brand schade lijden.

7. Eigendomsoverdracht en risico-overdracht
7.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. 7.2. De levering van de goederen geschiedt op risico van de Koper, en dit risico gaat over op de Koper van zodra de goederen het magazijn van de Verkoper heeft verlaten. Het is de Koper die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

8. Betaling
De prijs is opeisbaar en betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Goederen die door de Koper worden opgehaald zijn behoudens schriftelijk akkoord van de Verkoper contant betaalbaar bij afhaling.
Het bedrag van de prijs moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de Koper.
In geval van laattijdige betaling of van onvolledige betaling zal het uitstaand bedrag van de te betalen prijs worden verhoogd met (i) een verwijlintrest van 1% per begonnen maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag doch met een minimum van EUR 150,00. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
De niet-betaling op de vervaldatum van één enkele factuur, maakt het verschuldigd karakter saldo van al de andere, al dan niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Onverminderd artikel 6 van deze algemene voorwaarden, moet de factuur in geval van betwisting door middel van een aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen 10 dagen na ontvangst ervan.

9. Waarborgen
Indien het vertrouwen van de Verkoper in de kredietwaardigheid van de Koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door Koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Verkoper zich het recht voor om van de Koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de Koper weigert om hierop in te gaan, dan behoudt de Verkoper zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding ten gunste van de Verkoper het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden.

10. Geschillenregeling
In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde of de rechtbanken van de woonplaats van de Koper, naar keuze van de Verkoper, bevoegd.
Alle kosten in verband met de gerechtelijke invordering van betalingen, inclusief honoraria, zullen ten laste van de Koper worden verhaald.